ഹൃദയം എവിടെ

2 തെസ്സ 3:5
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു  നൽകുന്ന സ്ഥൈര്യത്തിലേക്കും കർത്താവ്‌  നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ

Comments are closed.

%d bloggers like this: