പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധി

റോമാ 15:13
പ്രത്യാശയുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടു  നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ .  അങ്ങിനെ പരുശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ  സമൃദ്ധി  പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ .

Comments are closed.

%d bloggers like this: