കേൾക്കേണ്ടത്

സഭാപ്രസംഗകാൻ 7:5
ഭോഷന്റെ ഗാനം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയുടെ ശാസനകൾ കേൾക്കുന്നതാണ്‌  നല്ലത് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: