കാക്കുന്ന ദൈവം

1 സാമുവൽ 2:9
തന്റെ വിശ്വസ്തരുടെ പാദങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നു . ശക്തിയാൽ ആരും പ്രബലനാകുന്നില്ല.

Comments are closed.

%d bloggers like this: