പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന

സങ്കീ 90:14   പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കേണമെ . ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ  ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കട്ടെ .

Comments are closed.

%d bloggers like this: