രക്ഷ എല്ലാവർക്കും

1 തിമോ 2:4
എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ആണ്  അവിടുന്ന്  ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: