സകലരുടേയും ദൈവം

ജെറമിയാ 32:27
ഞാൻ സകല മർത്യരുടേയും ദൈവാമായ കർത്താവാണ് . എനിക്ക്‌  അസാദ്ധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?

Comments are closed.

%d bloggers like this: