സമൃദ്ധിയുടെ രഹസ്യം

2 കോറി  9:6
സത്യമിതാണ് . അല്പം വിതക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും. ധാരാളം വിതക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും.

Comments are closed.

<span>%d</span> bloggers like this: