അസ്വസ്ഥ്നാകരുതേ

യോഹ 14:1
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ടാ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും  വിശ്വസിക്കുവിൻ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: