നന്മ ചെയ്യുക

ഗലാത്തിയാ 6:9
നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ്  തോനനാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ നമുക്ക്  മടുപ്പ്  തോന്നാതിരുന്നാൽ യഥാകാലം വിളവെടുക്കാം

Comments are closed.

%d bloggers like this: