ജീവിതം ക്രിസ്തു

ഫിലിപ്പി 1:21
എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: