രക്ഷ

റോമാ  10:9
ആകയാൽ യേശു  കർത്താവാണെന്ന്  അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു  പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന്  ഉയർപ്പിച്ചു  എന്ന്  ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയതാൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും

Comments are closed.

%d bloggers like this: