വചനം

റോമാ 9:6
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല

Comments are closed.

%d bloggers like this: