രക്ഷ പുത്രൻ വഴി

യോഹ 3:17
ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്കു വിധിക്കാനല്ല , പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കനാണ് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: