നിലനിൽക്കാത്തത്

മർക്കോസ്  3:24 -25
അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല . അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള ഭവനവും നിലനിൽക്കുകയില്ല.

Comments are closed.

%d bloggers like this: