സമൃദ്ധമായ ജീവൻ

യോഹ 10:10
മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണു കള്ളൻ വരുന്നത്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്  ജീവനുണ്ടാകനും അത്  സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ്‌ .

Comments are closed.

%d bloggers like this: