വിശുദ്ധി

1 തെസ്സ 4:7
അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണു ദൈവം  നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Comments are closed.

%d bloggers like this: