പ്രാർത്ഥിക്കുക

മർക്കോ 14:38
പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർഥിക്കുവിൻ . ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെകിലും ശരീരം ബലഹീനമാണു.

Comments are closed.

%d bloggers like this: