തലമുടിയിഴപോലും

ലൂക്കാ 12:7
നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിഴപോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവികളേക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണു

Comments are closed.

%d bloggers like this: