ചെറിയ അജഗണമെ

ലൂക്കാ 12:32
ചെറിയ അജഗണമെ ഭയപ്പെടേണ്ട . നിങ്ങൾക്ക്‌  രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ  പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Comments are closed.

%d bloggers like this: