സഹനശക്തി

ഹെബ്രായർ 10:36
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം പ്രഭിക്കാൻ   നിങ്ങൾക്ക് സഹനശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

Comments are closed.

%d bloggers like this: