ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ ..

ജ്ഞാനം 9:6
മനുഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ ഒരുവന പരിപൂർണനെങ്കിലും അങ്ങിൽ നിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ  അവൻ ഒന്നുമല്ല

Comments are closed.

%d bloggers like this: