വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു

മത്തായി 24:35
ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും . എന്നാൽ  എന്റെ  വചനങ്ങൾ  കടന്നുപോവുകയില്ല.

Comments are closed.

%d bloggers like this: