ജ്ഞാനം നൽകുന്നതാര് ?

ജോബ് 32:8
എന്നാൽ  മനുഷ്യനിലെ ചൈതന്യം , സർവ്വശക്തന്റെ  ശ്വാസം , ആണ്  അവന്  ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: