അജ്ഞതയെ നിശബ്ദമാക്കുവിൻ

1 പത്രോ 2:15
നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്  നിങ്ങൾ മൂഢരായ മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ നിശബ്ദമാക്കണം എന്നതാണു ദൈവഹിതം.

Comments are closed.

%d bloggers like this: