പ്രത്യാശ ഏറ്റുപറയുക

ഹെബ്രാ 10:23
നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവാൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം

Comments are closed.

%d bloggers like this: