Monthly Archives: February, 2015

നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക

എഫേ 6:18 നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരായിരിക്കുവിൻ. അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന്  ഏല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ .

Continue reading

സമൃദ്ധിയുടെ രഹസ്യം

2 കോറി  9:6 സത്യമിതാണ് . അല്പം വിതക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും. ധാരാളം വിതക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും.

Continue reading

അസ്വസ്ഥ്നാകരുതേ

യോഹ 14:1 നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ടാ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും  വിശ്വസിക്കുവിൻ.

Continue reading

നന്മ ചെയ്യുക

ഗലാത്തിയാ 6:9 നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ്  തോനനാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ നമുക്ക്  മടുപ്പ്  തോന്നാതിരുന്നാൽ യഥാകാലം വിളവെടുക്കാം

Continue reading

ജീവിതം ക്രിസ്തു

ഫിലിപ്പി 1:21 എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് .

Continue reading

രക്ഷ

റോമാ  10:9 ആകയാൽ യേശു  കർത്താവാണെന്ന്  അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു  പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന്  ഉയർപ്പിച്ചു  എന്ന്  ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയതാൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും

Continue reading

വചനം

റോമാ 9:6 ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല

Continue reading

രക്ഷ പുത്രൻ വഴി

യോഹ 3:17 ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്കു വിധിക്കാനല്ല , പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കനാണ് .

Continue reading

നിലനിൽക്കാത്തത്

മർക്കോസ്  3:24 -25 അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല . അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള ഭവനവും നിലനിൽക്കുകയില്ല.

Continue reading

സമൃദ്ധമായ ജീവൻ

യോഹ 10:10 മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണു കള്ളൻ വരുന്നത്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്  ജീവനുണ്ടാകനും അത്  സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ്‌ .

Continue reading

ദൈവഹിതം

1 തെസ്സ 5:16-18 എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിൻ. ഇടവിടാതെ പ്രാർഥിക്കുവിൻ . എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ. ഇതാണ്‌  യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം.

Continue reading

വിശുദ്ധി

1 തെസ്സ 4:7 അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണു ദൈവം  നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Continue reading

പ്രാർത്ഥിക്കുക

മർക്കോ 14:38 പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർഥിക്കുവിൻ . ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെകിലും ശരീരം ബലഹീനമാണു.

Continue reading

ആത്മാവിന്റെ വില

മത്താ 16:26 ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ  അവന്  എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരുവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിനു പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?

Continue reading

ചെറിയ അജഗണമെ

ലൂക്കാ 12:32 ചെറിയ അജഗണമെ ഭയപ്പെടേണ്ട . നിങ്ങൾക്ക്‌  രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ  പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Continue reading

തലമുടിയിഴപോലും

ലൂക്കാ 12:7 നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിഴപോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവികളേക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണു

Continue reading

സഹനശക്തി

ഹെബ്രായർ 10:36 ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം പ്രഭിക്കാൻ   നിങ്ങൾക്ക് സഹനശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

Continue reading

ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രാർത്ഥന

അപ്പോ 4:30 അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായ് അവിടുത്തെ കൈകൾ  നീട്ടണമേ. അവിടുത്തെ വചനം പൂർണധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കേണമെ .

Continue reading

ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ ..

ജ്ഞാനം 9:6 മനുഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ ഒരുവന പരിപൂർണനെങ്കിലും അങ്ങിൽ നിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ  അവൻ ഒന്നുമല്ല

Continue reading

ജ്ഞാനം നൽകുന്നതാര് ?

ജോബ് 32:8 എന്നാൽ  മനുഷ്യനിലെ ചൈതന്യം , സർവ്വശക്തന്റെ  ശ്വാസം , ആണ്  അവന്  ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് .

Continue reading

വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു

മത്തായി 24:35 ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും . എന്നാൽ  എന്റെ  വചനങ്ങൾ  കടന്നുപോവുകയില്ല.

Continue reading

അജ്ഞതയെ നിശബ്ദമാക്കുവിൻ

1 പത്രോ 2:15 നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്  നിങ്ങൾ മൂഢരായ മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയെ നിശബ്ദമാക്കണം എന്നതാണു ദൈവഹിതം.

Continue reading

പ്രത്യാശ ഏറ്റുപറയുക

ഹെബ്രാ 10:23 നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവാൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ നാം സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം

Continue reading

നാം കാര്യസ്ഥർ

1 പത്രോ 4:10 ഓരോരുത്തനും തനിക്കു കിട്ടിയ ദാനത്തെ , ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ ദാനങ്ങളുടെ ഉത്തമനായ കാര്യസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ.  

Continue reading