അറിവ് ലഭിക്കാൻ

സങ്കീ 119:130
അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു . എളിയവർക്ക് അത് അറിവ്‌ പകരുന്നു.

Psalm 119:130
The revelation of your words sheds light, gives understanding to the simple.

Comments are closed.

%d bloggers like this: