ദൈവഭക്തിയിൽ പരിശീലനം

1 തീമോ 4:7
ലൗകീകവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ കെട്ടുകഥകൾ നീ തീർത്തും അവഗണിക്കുക. ദൈവഭക്തിയിൽ പരിശീലനം നേടുക.

Comments are closed.

%d bloggers like this: