വിജയം നൽകുന്ന കർത്താവ്

സെഫാനിയാ 3:17
നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിജയം നൽകുന്ന യോദ്ധാവ് നിന്റെ മധ്യേ ഉണ്ട്.

Comments are closed.

%d bloggers like this: