എല്ലാം നന്മക്കായ്

റോമാ 8:28

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്നു സകലവും നന്മക്കായ് പരണമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്  നമുക്കറിയാമല്ലോ

Comments are closed.

%d bloggers like this: