ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു

2 കോറി 1:22
അവിടുന്ന് നമ്മിൽ തന്റെ മുദ്ര പതിക്കുകയും അച്ചാരമായി തന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു .

Comments are closed.

%d bloggers like this: