ശിക്ഷാവിധിയില്ല

റോമ 8:1

ആകയാൽ ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട്  ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല  

Comments are closed.

%d bloggers like this: