ഭാരം താങ്ങുന്ന കർത്താവ്‌

സങ്കീ 55:22

നിന്റെ ഭാരം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്നു നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളും. നീതിമാൻ കുലുങ്ങാൻ അവിടുന്ന്   സമ്മതിക്കുകയില്ല

Comments are closed.

%d bloggers like this: