നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ ദൈവം

1 പത്രോസ്  5:6

ദൈവത്തിറെൻ  ശക്തമായകരത്തിൻ കീഴിൽ  നിങ്ങൾ  താഴ്മയോടെ  നിൽക്കുവിൻ . അവിടുന്നു  തക്ക  സമയത്ത്  നിങ്ങളെ  ഉയർത്തിക്കൊള്ളും . നിങ്ങളുടെ  ഉൽഘണ്ടകളെല്ലാം  അവിടുത്തെ  എല്പ്പിക്കുക . അവിടുന്ന്  നിങ്ങളുടെ  കാര്യത്തിൽ  ശ്രദ്ധാലുവാണ്.

Comments are closed.

%d bloggers like this: