ശിഷ്യനെയെന്നപോലെ …

ഏശയ്യാ 50:4
പരിക്ഷീണനു ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക്  ദൈവമായ കർത്താവ്  എന്നെ ശിഷ്യനെയെന്നപോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന്  എന്റെ  കാതുകളെ ശിഷ്യനെയെന്നപോലെ ഉണർത്തുന്നു .

Comments are closed.

%d bloggers like this: