ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ

യോഹ 3:27
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

Comments are closed.

%d bloggers like this: