നിത്യജീവൻ

യോഹ  17:3
ഏക സത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അങ്ങ് അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനേയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ .

Comments are closed.

%d bloggers like this: