ഭയപ്പെടേണ്ടാ

ഏശയ്യാ 41:10
ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഞാന നിന്നോട്കൂടെയുണ്ട്  സംഭ്രമിക്കേണ്ടാ ഞാനാണ് നിന്ടെ ദൈവം ഞാന നിന്നെ  ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ടെ വിജയകരമായ വലതു കൈകൊണ്ട് ഞാന നിന്നെ താങ്ങി നിർത്തും .

Comments are closed.

%d bloggers like this: