കൂട്ടുവേലക്കാർ

1 കോറി 3:9
ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കരാണു. നിങ്ങളാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വയലും വീടും.

Comments are closed.

%d bloggers like this: