അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ

ജറെമിയ 50:32
അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ  കാൽ തട്ടി വീഴും. അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല

  • Posted in: Sin

Comments are closed.

%d bloggers like this: