സ്നേഹിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ?

1 യോഹ 3:18
കുഞ്ഞുമക്കളെ വാക്കിലും സംസാരത്തിലുമല്ല നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്  പ്രവർത്തിയിലും സത്യത്തിലുമാണു.

Comments are closed.

%d bloggers like this: