അവനിൽ വസിക്കുക

1 യോഹ 3:6
അവനിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പാപം  ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

  • Posted in: Sin

Comments are closed.

%d bloggers like this: