കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃപ

1 തീമോ  1:14
കർത്തവിന്റെ കൃപ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുമോപ്പം എന്നിലേക്കു കവിഞ്ഞൊഴുകി.

Comments are closed.

%d bloggers like this: